Welcome to my dreamland.
This is EYQA. You've stuck in my unprivate diary. Be nice here or i call My Superman kill you! xD


Skin by Ayien
Cute favicon by Babydoll
Blog owner: TyqahhHaha

conversation with Eone
Friday, December 23, 2011 | Friday, December 23, 2011 | 0 comments
Me : Eh eh eh ne mem kau tek jang?

Eone : Dah lari mem ku tek. Boy kau lah ne pegi nya?

Me : Ohhh. Boy aku berenang tekk koh.

Eone : Napa ta kau ya? Berenang apa bah? Nehh sikpaham aku haha.

Me : Kan kau madah mem kau lari. So aku madah juak boy ku berenang tek. Huahua :p

Eone : Ohh paduhal haha. Mudahan mem aku TERUSUK & boy kau LEMAS.

Me : HAHAHA #pereyyyyyyyyyy


#erti nya duak-duak sekda gerek cos sorang ya dah lari sorang gik berenang sikblt-blt. ada paham? mun sikpaham polah-polah jak. enjoy reading haha >_<


Old things | New things